نامه نماینده فرهنگ نراق به دهدار قصبه نراق در خصوص یکی از معلم ها ٧٧ سال پیش - سند شماره 222

ساخت وبلاگ
چکیده : وزارت فرهنگ اداره فرهنگ شهرستان قمدایره فرهنگ نراق تاریخ : ... با عنوان : نامه نماینده فرهنگ نراق به دهدار قصبه نراق در خصوص یکی از معلم ها ٧٧ سال پیش - سند شماره 222 بخوانید :

وزارت   فرهنگ  
اداره فرهنگ شهرستان قم
دایره فرهنگ     نراق    
تاریخ :  ٩ دی ١٣٢٠
  شماره   :  ۵۶۴

آقای یوسفی(مرحوم حسین خان یوسفی فرزند محمدیوسف خان ابن طوقان)   دهدار     قصبه   نراق

آقای مهدوی(مرحوم میرزا عبدالحسین مهدوی فرزند فضل الله معاون التجار) آموزگار این دبستان تقاضا نموده است که پیشینه و سوابق اخلاقی وی به وسیله شما تنظیم و جهت ارسال به قم تهیه شود .
بایسته است سوابق اخلاقی و محلی و پیشینه نامبرده را مرقوم و گواهی نموده مسترد دارید .

محمد یوسف خان فرزند طوقان

 
امضاء : فرهنگ نراق غَروی
(مرحوم سید محمد غَروی اهل شهر قم  مدیر مدرسه و   نماینده   فرهنگ نراق)

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 13 دی 1397 ساعت: 15:06