فروش آسیاب توسط میرزا فرزند عبدالغفار نراقی به محمدیوسف خان فرزند طوغان نراقی یک قرن قبل - سند شماره 166

ساخت وبلاگ
چکیده : و بعد باعث بر تحریر این کلمات شرعیه الدلالات آنکه با تحقق کافه شرائط صحت حضور یافت عالیشان آقا میرزا... با عنوان : فروش آسیاب توسط میرزا فرزند عبدالغفار نراقی به محمدیوسف خان فرزند طوغان نراقی یک قرن قبل - سند شماره 166 بخوانید :

و بعد باعث بر تحریر این کلمات شرعیه الدلالات آنکه با تحقق کافه شرائط صحت حضور یافت عالیشان آقا میرزا ابن مرحوم آقا عبدالغفار نراقی و بمبایعه لازمه جازمه صحیحه شرعیه قطعیه بیع نمود و بفروخت به جلالت ماب آقای محمد یوسف خان خلف صدق حامد مستطاب عمده الاعیان آقا ...... طوغان نراقی زیده الجلاله همگی و تمامی یکدانگ و نیم مشاعا از ششدانگ یکدرب طاحونه(آسیاب) برج شهره من محمدحسن ... قصبه نراق واقعه در طرف علیای قصبه مزبوره غنی عن التحدید و التوصیف با کافه ملحقات و منضمات آن از آلات حدیدیه و ..... و ممر و سرهونه ... متعلقه به آن بانضمام ربع از یکدرب باغجاه واقعه در غرب طاحونه(آسیاب) مزبوره محدود به حدود اربعه ذیل السطر .
بباغچه شکرالله
بباغچه مرحوم حسین ...
بباغچه ...
 بباغ...

با جمیع ملحقات و منضمات و ....... وکلما یتعلق بها بقدرالحصه بنوعی که حسب الارث به بایع مرقوم اختصاص یافته دون استثنائی منهما ذکرام لم یذکر و سعی ام لم یسم بثمن مال المبایعه مبلغ بیست و پنج تومان قبض رایج خزانه اعلیحضرت احمدشاه قَران ده عدد یکتومان ماخوذ حین العقد ... و بایع مرقوم پس از اخذ مال المبایعه بیع موصوف را تاما کاملا از یَد تصرف خود اخراج نمود بتصرف مشتری معظم له درآورد و بر ملکیت او قرار و استقرار یافت به نوعی که تصرف مالکانه و مستحقانه نمود کتصرف الملاک فی املاکهم و ذوی الحقوق فی حقوقهم بین الجانبین بعمل آمد و تسلیم و تسلم و تخلیه و تصرف و اخذ و استرداد لا علی رسم القباله معمول و مرعی گردید الیوم تمامی بیع که عبارتست از یکدانگ ونیم طاحونه با متعلقات و ربع باغجاه مزبور حق صرف و ملک طلق مشتری مزبور است و احدی را در آن به هیچ وجه من الوجوه حقی و بهره ای باقی نمانده و صیغه مبایعه لازمه جازمه صحیحه شرعیه قطعیه منتج به جمیع شرایط و ارکان خالی از کافه نواقص و بطلان و اسقاط جمیع خیارات سیما خیارالغبن ولو کان فاحشا که چنانچه هر موقع در بیع فسادی ظاهر شود کلهم بعضا عینا از عهده برآید بینهما کما .... فی شریعه المطهره جاری و واقع گردید .
و کان التحریر فی یوم پنجشنبه شهر .... الحرام سنه ۱۳۴۳

پنج شنبه 13 محرم 1343(برابر 23 مرداد 1303)

سایت سلحشوران شهر از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی قباله فروش آسیاب توسط میرزا فرزند عبدالغفار نراقی به محمدیوسف خان فرزند طوغان نراقی یک قرن قبل سپاسگزار می باشد .

...
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : دوشنبه 18 تير 1397 ساعت: 15:22