فروش خانه توسط آسّید قوام حسینی فرزند سیّد رحیم به همشیره اش نسترن حسینی نراقی در 72 سال قبل - سند شماره 156

ساخت وبلاگ
چکیده : وبعد  بیع نمود و بفروخت به مبایعه لازمه جازمه صحیحه شرعیه قطعیه عالیشان سعادت پناه آسید قوام حسینی د... با عنوان : فروش خانه توسط آسّید قوام حسینی فرزند سیّد رحیم به همشیره اش نسترن حسینی نراقی در 72 سال قبل - سند شماره 156 بخوانید :

وبعد  بیع نمود و بفروخت به مبایعه لازمه جازمه صحیحه شرعیه قطعیه عالیشان سعادت پناه آسید قوام حسینی دارنده شناسنامه شماره  ...  صادره از نراق فرزند مرحوم آقا سید رحیم ... نراقی به همشیره خود بانو نسترن حسینی نراقی وسیله آقای علی قاسمی نراقی(مرحوم علی قاسمی نراقی فرزند رحیم) همگی و تمامی سه دانگ از کُل ششدانگ خانه غلامرضا قند و شهره که واقع است در محله سفلای قصبه نراق بانضمام چهاریک از درخت توتی که در آن خانه غرس است با یکدانگ و نیم از مستراح و کلیه متعلقات دیگر آن از ممر و مدخل و مشاع کلما یتعلق بها آنچه را که متعلق است به سه دانگ خانه و حدودات آن از این قراراست حدّی به خانه مرحوم آسید عبدل - حدّی به خانه شکرالله آقا حسین و اطاق آشکراله - حدّی بشارع

به مال المبایعه مبلغ یکصد و پنجاه تومان که عبارت از یکهزار و پانصد ریال است وجه نقد و مال البایعه نقدا فی المجلس عاید و واصل بایع مزبور گردید و بایع مرقوم مبیع مسطور را از یَد تصرف خود اخراج و بتصرف مشتری مرقوم داد و او نیز در ملک خود تصرف مالکانه ومستحقانه نمود کتصرف الملاک فی املاکهم و ذوی الحقوق فی حقوقهم الیوم بمقتضای مارقم کل مبیع موصوف حق صرف و ملک طلق مشتری معلوم است و احدی را به هیچ وجه من الوجوه در مبیع حقی و بهره ای باقی نمانده و صیغه مبایعه لازمه جازمه صحیحه شرعیه قطعیه مشتمل به جمیع شرائط و ارکان خالی از نواقص و بطلان سیما خیارالغبن ولو کان فاحشا و ضامن درک شرعی که عندالخروج مستحقا للغیر در مبیع پیدا شود از عهده برآید و بینهما بنهج الشرع انور جاری شد .
و کان ذالک تحریرا بتاریخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزارو سیصدوبیست و پنج شمسی 25 فروردین 1325(برابر 12 جمادی الاول 1365)


پی نوشت های سند :

توضیح آنکه مبلغ نامبرده متن تماما به اینجانب سیّد قوام حسینی واصل و عاید گردید . اثر مُهر
اثرانگشت سید قوام حسینی نراقی مورد گواهی است . احمد فروغی
اعترف بما رقم فیه . احمد فروغی نراقی(فرزند حبیب الله ابن ملا محمدعلی)
مراتب متن را شهادت دارم . شیخ عباس جعفری(فرزند شیخ صادق)
شهادت دارم . علی قاسمی(فرزند رحیم)

سایت سلحشوران شهر از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی فروش خانه توسط آسیّد قوام حسینی فرزند سیّد رحیم به همشیره اش نسترن حسینی نراقی در 72 سال قبل سپاسگزار می باشد .

...
نویسنده : بازدید : 35 تاريخ : چهارشنبه 23 خرداد 1397 ساعت: 13:48