تلگراف از همدان بابت گواهی مراسله و صورت محاسبه تجارتخانه حاج محمد نراقی به نماینده اش محمدعلی فروغی در نراق 88 سال قبل - سند شماره 150

ساخت وبلاگ
چکیده : همدان حاج محمد نراقیعنوان تلگرافی نراقیبتاریخ 8 شهر ذی الحجه سنه 1351۱۰/۱/۱۳۱۲همدان الی قصبه نراقخد... با عنوان : تلگراف از همدان بابت گواهی مراسله و صورت محاسبه تجارتخانه حاج محمد نراقی به نماینده اش محمدعلی فروغی در نراق 88 سال قبل - سند شماره 150 بخوانید :
همدان
حاج محمد نراقی
عنوان تلگرافی نراقی
بتاریخ 8 شهر ذی الحجه سنه 1351
۱۰/۱/۱۳۱۲
همدان الی قصبه نراق

خدمت ذیرفعت جناب مستطاب عمده التجار آقا محمدعلی آقا فروغی(فرزند ملا ابوالقاسم نراقی) تاجر نراقی زیده مجده العالی


عرض می شود مشروحات از قراری است که غره شهر جاری عرض شد حال التحریر نیز مُصدع می گردد گواهی مراسله شریفه مورخه اول فروردین ۱۳۱۲ از سلامتی وجود مشعوف نهایت مسرت و ابتهاج رخ نمود صورت محاسبه فیمابین را الی آخر سنه ۱۳۱۱ را که مرقوم‌ و ارسال داشته بودید رسید ملاحظه شد ؛ بدیهی است در نهایت صحت خواهد بود حسب المرقومه در دفتر همدان هم مفروق خواهد شد اینکه نوشته اید مبلغ هشتاد و شش تومان در شهر ..... ۵۱ نوشته اند از کاشان هم فرستاده اند در این خصوص هنوز از قم اطلاعی نرسیده امروز به تجارتخانه ...... اظهار شد صحت و سقم را بنویسید سایر مطالب را هر اوقات حضرت آقای نراقی(حاج محمد نراقی فرزند حاج محمدرضا معین التجار) از طهران تشریف بیاورند جواب می نویسند .
 زیاده ایّام به کام اقل ابوالقاسم(ابوالقاسم دفتری فرزند علی بابا نراقی شریک تجاری حاج محمد نراقی معین التجار فرزند حاج محمدرضا نراقی رئیس التجار)

Image result for ‫سید مجتبی غفاری نراق‬‎
سایت سلحشوران شهر از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی تلگراف از همدان بابت گواهی مراسله و صورت محاسبه تجارتخانه حاج محمد نراقی به نماینده اش محمدعلی فروغی در نراق 88 سال قبل سپاسگزار می باشد .
...
نویسنده : بازدید : 18 تاريخ : پنجشنبه 3 خرداد 1397 ساعت: 6:21