قباله اجاره باغ و زمین توسط مشهدی طوقان نراقی(یوسفی) فرزند محمدیوسف به محمدحسین فرزند حاج میرزا ابوتراب تاجر نراقی کمتر از یک قرن قبل- سند شماره 119

ساخت وبلاگ
چکیده : هوالمالک بالاستحقاقوبعد به اجاره صحیحه شرعیه داد جناب عمده الاعیان آقا مشهدی طوقان خلف مرحمتشان آ... با عنوان : قباله اجاره باغ و زمین توسط مشهدی طوقان نراقی(یوسفی) فرزند محمدیوسف به محمدحسین فرزند حاج میرزا ابوتراب تاجر نراقی کمتر از یک قرن قبل- سند شماره 119 بخوانید :

هوالمالک بالاستحقاق
وبعد به صحیحه شرعیه داد جناب عمده الاعیان آقا رحمت الله به جناب عمده الاعاظم والاشراف آقامحمد حسین خلف مرحوم خیّرحاج حاجی تاجر نراقی همگی و تمامی آب و املاک معیّنه مشخصه مفصله ذیل السطر را ابتدا از اول میزان .
زمین مرغزار محل خربزه 18 مَن

زمین مشهور به تخم کلاغ یک خویش 20 مَن
زمین درب چاله سرخ ابتیاعی از سید ابراهیم 12 مَن
زمین پابیدا شهره محل گندم ..... 10 من
باغجاه عبدالرحیم مُلا و نباتی ها شهره ۳درب کلا محل گندم 19 مَن
باغ آقازمان شهره محل گندم کلا 14 مَن
باغجاه حسن بیک شهره کلا محل نخود 12 مَن
باغ درب طاخونه مشجرادودرب 14من
زمین واقعه از ظهر طاخونه عبدالغفار کلا محل جو 10 مَن
زمین ابتیاعی از محمد شریف ظهر طاخونه محمدتقی محل جو کلا 6 مَن
زمین روکنان شهره ۲ محل کلا ۳ بند
.....زمین درب چاله سرخ .....بالا کلا ۲ بند

از جمله یکهزار و هشتصد سَرجه آب قنوات علیا و سفلای قصبه نراق واقعه در طاق ششم چهل و چهار سَرجه بدون سفلای آن کلا واقعه در دشت علیای قصبه نراق با کافه ملحقات و منضمات و اشجار مغروسه(اختلاط) در باغها و املاک خصوص ............ باغ مشجر من الجوز(گردو) واللوز(بادام) و کلما بتعلق بهم از اول میزان السنه ................... ۱۳۴۲ الی انقضای مدت سه سال شمسی تمام به مال الاجاره مقدار ششصد مَن به وزن شاه گندم و موازی یکصد و بیست مَن جو و مبلغ یکصد و سی و دو تومان نقد قران ده عدد یکتومان مقرر و مشروط آنکه مال الاجاره را به قسط السنین سالی دویست مَن گندم و چهل مَن جو نصف بیست مَن در رفع محصول و مبلغ چهل و چهار تومان وجه نقد در اول میزان ادا نماید و بقدری معطل ندارد و منافع اثمار( ثَمَر) و اشجار کلا او جُزوا پس از وضع پنج یک برزگر از جوز(گردو) و لوز(بادام) و غیره پنج سهم نمایند سه سهم موجر و دو سهم مستاجر ببرند و منال دیوانی آن نقدا و جنسا با سایر عوارضات کلا بعهده مالک و خلافی آن هم راجع به خود مالک است و منبعد هذا قرارداد شرعی شد که چنانچه مخارج ....... تعلق بگیرد هر سالی الی سَرجه یک قران با مستاجر علاوه با مالک است و مبلغ سی تومان بابت قیمت یک راس گاو کار بانضمام مبلغ بیست و چهار تومان وجه نقد به عنوان مساعده از مال موجر مرقوم بر ذمه مستاجر است که در سر سال قسط السنین سالی هیجده تومان در اول میزان ادا و کارسازی نماید و صیغه مواجره صحیحه شرعیه ملیه اسلامیه مشتمله علی جمیع مراتب المرقوم ببنهماعلی نهج الشرع الانور جاری و واقع شد .
فقط بدهی مستاجر در هر سالی بابت مال الاجاره ها و مساعده مطابق فوق گندم سالی دویست مَن بوزن شاه .
جو چهل مَن نقد بابت مساعده اجاره شصت و دو تومان

و کان ذالک تحریر افی سیم شهر صفر ۱۳۴۲هجری ۱۳۰۲
3 صفر 1342 برابر 23 شهریور 1302

* توضیحات بازخوانی کننده سند :

این قسمت آخر قسط مساعده شصت و دو تومان با اصل مساعده که یکصد و سی و دو تومان می باشد همخوانی ندارد و قسط آن چهل و چهار تومان صحیح است که در بالا هم آمده است .

نوشته پشت سند :
بابت سال قبل .... در ظهر این ورقه ثبت است .
بابت اجاره جنس و نقدی و مساعده و وجه گاو بانضمام اجاره زمین پالو و پای طاق شهره تمام و کلا رسید فقط چهل من گندم نزد آقاجان مانده که آنهم قبض علیحده داده که هفت ماه که روی خرمن آتیه بدهد دیگر به سوای چهل من گندم حسابی نداریم و تمام زمین ها و آب همه در سال دوم واگذار گردید بازمین پالو صحیح است .
العبد مشهدی طوقان نراقی ۱۴ جمادی الثانی سنه ۱۳۴۳

14 جمادی الثانی 1343(برابر 20 دی 1303)

سایت سلحشوران شهر نراق از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری سید محمود به جهت بازخوانی اجاره باغ و زمین توسط مشهدی طوقان نراقی(یوسفی) فرزند محمد یوسف به محمد حسین فرزند حاج میرزا ابوتراب تاجر نراقی کمتر از یک قرن قبل قدردانی می نماید .

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : يکشنبه 22 بهمن 1396 ساعت: 10:37