19 بهمن روز نیروی هوایی به ارتشی های نراقی این یگان مبارک

ساخت وبلاگ
چکیده : یکی از گام های بلندی که در جریان انقلاب موجب ریشه کن ساختن حکومت پهلوی شد، حرکت متهورانه ی نظامیان ن... با عنوان : 19 بهمن روز نیروی هوایی به ارتشی های نراقی این یگان مبارک بخوانید :

یکی از گام های بلندی که در جریان انقلاب موجب ریشه کن ساختن حکومت پهلوی شد، حرکت متهورانه ی نظامیان در 19 بهمن 1357 بود .

روز ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ در بین افسران و همافران نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی عده ای مومن و انقلابی در محضر امام خمینی (ره) در مدرسه رفاه سرود خوانده و رژه رفتند و با رهبر بیعت کردند .
 

سه انقلابی و مومن شهر نراق در بین درجه داران بیعت کننده وجود دارد که باعث مباهات هستند و نشان می دهد مردم شهر تاریخی نراق در اکثر وقایع تاریخ اثر جاودانه خلق نموده اند :

سرهنگ علیرضا رضایی فرزند اکبر
سرگرد ماشاءالله عابدینی فرزند شکرالله
مرحوم محمد قجری فرزند رحمت الله همافر نیروی هوایی


اسامی دیگر بزرگان شهر نراق در نیروی هوایی ارتش که تا امروز تهیه شده و لیست در حال افزایش هست :

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Seal_of_the_Islamic_Republic_of_Iran_Air_Force.svg/250px-Seal_of_the_Islamic_Republic_of_Iran_Air_Force.svg.png

1- شهید غلامرضا حمزه ای فرزند محمدعلی – نیروی هوایی – آخرین محل خدمت ...

2- شهید حسین مهدیزاده فرزند عبدالله – نیروی هوایی – آخرین محل خدمت پادگان شهید محمد نوژه همدان

3- جناب سروان سید مهدی موسوی فرزند سید محمد - بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت اصفهان

4- جناب سروان سید احمد موسوی فرزند سید حسن - بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

5- جناب سرهنگ علی رضایی فرزند علی اکبر - بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت اصفهان

6- جناب ... علی اصفر اکبری فرزند نعمت الله – بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

7- جناب ... کاظم لطفی فرزند محمد - بازنشسته نیروی هوایی -آخرین محل خدمت تهران

8- جناب ... علی لطفی فرزند ماشاءالله - بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

9- مرحوم جناب ... ماشاءالله لطفی فرزند عباس - بازنشسته نیروی هوایی- آخرین محل خدمت تهران

10- جناب سروان نوروز على آقایی فرزند علی اکبر - بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

11- جناب ... حسینعلی حیدری فرزند یدالله - بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

12- جناب سروان سید محمود حسینی فرزند سید تقی – نیروی هوایی - محل خدمت تهران

13- جناب سرگرد ماشاءلله عابدینی فرزند شکرالله – بازنشسته نیروی هوایی -آخرین محل خدمت تهران

14- جناب ... ابولفضل مرادی نراقی فرزند علیرضا – بازنشسته پدافند نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تبریز

15- جناب ... کاظم قجری فرزند سلیمان – نیروی هوایی –  محل خدمت اصفهان

16- مرحوم جناب ... عباس قجری فرزند سلیمان – نیروی هوایی – آخرین محل خدمت ...

http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8801/airforce-iranL600[4503].jpg

17- جناب ... علی اکبر اشرفی فرزند حسین -  نیروی هوایی – محل خدمت  تهران

18- جناب ... اکبر ماهجان فرزند حسین – نیروی هوایی – محل خدمت تهران

19- جناب سروان غلامعباس شاطری فرزند رمضان -  نیروی هوایی – محل خدمت تهران
 
29- جناب ... غلامعباس مسلمی فرزند ملک محمد -  نیروی هوایی – محل خدمت تهران

21- جناب ... رمضان قجری فرزند سلطانعلی – بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت شیراز

22- جناب ... غلامعلی ابراهیمی فرزند علی اکبر - نیروی هوایی – محل خدمت تهران

23- جناب سرهنگ عباس شریفی فرزند اسماعیل -  نیروی هوایی – محل خدمت تهران

24- جناب ... سید قاسم موسوی فرزند سید محمد - نیروی هوایی – محل خدمت تهران

25- جناب ... غلامعباس قجری فرزند علی اکبر - نیروی هوایی – محل خدمت اصفهان

26- جناب ... قنبر قجری فرزند احمد نیروی هوایی تهران – محل خدمت ...

27- جناب ... سید غلامرضا باقری فرزند سید مصطفی - نیروی هوایی(افزارمند) – محل خدمت تهران

28- جناب ... سلطانعلی بخشی فرزند عبدالله – بازنشسته نیروی هوایی-آخرین محل خدمت تهران

29- جناب سرهنگ غلامحسین رمضانی فرزند غلامعلی – بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

30- جناب سروان ابوالقاسم کاظمی فرزند حسن -  نیروی هوایی – محل خدمت تهران

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/Flag_of_the_Islamic_Republic_of_Iran_Air_Force.svg/300px-Flag_of_the_Islamic_Republic_of_Iran_Air_Force.svg.png


31- جناب سروان احمد کاظمی فرزند محمود -  نیروی هوایی – محل خدمت تهران

32- جناب سروان محمد مسلمی فرزند اسفندیار - نیروی هوایی – محل خدمت اصفهان

33- جناب سروان ترابری سید عباس حسینی نراقی فرزند سیدرضا – نیروی هوایی – محل خدمت تهران

34- جناب سروان فتح الله محمدی فرزند هدایت الله – نیروی هوایی – محل خدمت تهران

35- مرحوم جناب ...اسماعیل رضایی فرزند غلامرضا– پدافند نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

36- جناب ... ولی الله طالبی فرزند غلامعلی – نیروی هوایی – محل خدمت تهران

37- جناب ... احمد طالبی فرزند غلامعلی – نیروی هوایی(افزارمند) – محل خدمت تهران

38- مرحوم جناب سروان سید حسن میرکریمی فرزند سید محمد – نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

39- جناب ... سید محمود سوداگر فرزند سید رضا – نیروی هوایی – محل خدمت تهران

40- جناب ... حسن  آقاحسینی فرزند رضا – بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

41- مرحوم جناب سرتیپ خلبان پرویز امینیان فرزند احمد – نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

42- جناب ... مجید لطفی فرزند کاظم – نیروی هوایی – محل خدمت ...

43- جناب ... حیدر قجری فرزند علی – بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

44- جناب ... محمد قجری فرزند یوسف – بازنشسته نیروی زمینی – آخرین محل خدمت تهران

45- مرحوم جناب سرگرد علیرضا ترابی فرزند شکرالله – نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

46- جناب ... صفر یوسفی فرزند ابوالقاسم – نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

47- جناب ... علی یوسفی فرزند ابوالقاسم – نیروی هوایی – محل خدمت اصفهان

48- جناب ... علی اصغر عظیمی فرزند امیدعلی - نیروی هوایی – محل خدمت اصفهان
 
49- جناب ... نصرت الله حسنی فرزند حبیب الله - نیروی هوایی – محل خدمت تهران
 
50- جناب ... شعبانعلی عظیمی فرزند رمضان – بازنشسته هوانیروز -  آخرین محل خدمت کرمان
 
51- مرحوم جناب ... محمد رضا اکبری فرزند حسینعلی - هوانیروز - آخرین محل خدمت مسجد سلیمان

52- مرحوم جناب سروان سید حسین حسینی فرزند سید قوام - نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

53- جناب سرهنگ رحمت الله اکبری فرزند حسن – بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

54- مرحوم جناب محمد قجری فرزند رحمت الله – همافر نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تبریز

55- مرحوم جناب ... سید محمود موسوی فرزند سید محمد – نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

56- مرحوم جناب سرتیپ خلبان عباس قاسمی(کریمی) فرزند غلامحسین – هوانیروز – آخرین محل خدمت ...

57- جناب ... اصغر جعفری فرزند علی اکبر – نیروی هوایی – محل خدمت تهران

58- جناب ... حمیدرضا عابدینی فرزند رضا – نیروی هوایی – محل خدمت تهران

59- جناب ... حسن نصیری فرزند علی – نیروی هوایی – محل خدمت اصفهان

60- جناب گروهبان غلامعلی توکلی فرزند محمدعلی – نیروی هوایی – محل خدمت تهران

http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe2999-air-force-day.jpg

61- مرحوم جناب سروان غلامعلی لطفعلی فرزند قربانعلی – نیروی هوایی – آخرین محل خدمت بوشهر

62- جناب سرهنگ حبیب اله غفاری فرزند رحمت الله - نیروی هوایی – محل خدمت ...

63- جناب سرهنگ نعمت الله میرسلطانی فرزند محمد - نیروی هوایی – محل خدمت ...

64- جناب سروان سید مرتضی غفاری فرزند سید محمود - نیروی هوایی – محل خدمت ...

65- جناب سرهنگ مصطفی جعفری فرزند عباس - نیروی هوایی – محل خدمت ...

66- جناب ... جواد انوری فرزند عباس - نیروی هوایی – محل خدمت ...

67- جناب خلبان محمد صنیعی فرزند سید جلال - نیروی هوایی – محل خدمت ...

68- جناب سرهنگ احمدعلی عبداله زاده ممقانی فرزند عبدالعلی – پدافند نیروی هوایی - محل خدمت تهران

69- جناب ستوان کامبیز عبداله زاده ممقانی فرزند عبدالعلی - نیروی هوایی – محل خدمت تهران

70- مرحومه قدسیه فرخزاد نراقی فرزند نعمت الله یکی از اولین زنان خلبان زن ایران در نیروی هوایی

71- جناب سرهنگ شهریار حبیب زاده فرزند محمدرضا - نیروی هوایی – محل خدمت ...

72- جناب سرگرد اسدالله جبیب زاده فرزند محمدرضا- نیروی هوایی – محل خدمت ...

73- مرحوم جناب ... غلامرضا رحمانی فرزند ابراهیم- نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

http://dl.nasimonline.ir/FileRepository/1394/06/13/IMG12282139.jpg

74- مرحوم جناب سرهنگ نصرت الله امین نراقی فرزند ... – نیروی هوایی – آخرین محل خدمت ...

75- جناب سروان مهدی مهدیزاده نراقی فرزند قنبرعلی – نیروی هوایی – محل خدمت اصفهان

76- جناب خلبان غلام محمد کریمی فرزند حسینعلی – بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

77- جناب سرهنگ غلامعلی حسنی فرزند حسینعلی – نیروی هوایی – محل خدمت تهران


78- نفر بعدی را شما بفرما


...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 20 بهمن 1396 ساعت: 16:02