صداق سکینه بنت سیدجواد نراقی متعلقه ابوالقاسم مکاری نراقی در 117 سال قبل - سند شماره 110 | بلاگ

صداق سکینه بنت سیدجواد نراقی متعلقه ابوالقاسم مکاری نراقی در 117 سال قبل - سند شماره 110

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

با تحقق جمیع شرائط صحت و استجماع(فراهم آمدن) کافه قواعد شریعت مصالحه صحیحه شرعیه معسره (تنگدست – اصطلاح حقوقی کسی که بواسطه عدم کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قادر به پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود نباشد) اسلامیه نمود هی المسماه عالیقدر نراقی به عالی شان عزت نشان آقا سلطانعلی خلف مرحوم حاجی احمدعلی من فراز بختیاری واچه تک تمامی حقوق و دعاوی متصوره خود را که از بابت منقولات مهریه مرحومه صبیه خود ....... می نمود کلهم بعضا حقا تابتا او عسر.... بنحوی که غیر از همان خانه که از اعیانی صداق صبیه اوست به هیچ وجهی استثنا نشده باشد به مال المصالحه مقدار صد دِرَم بوزن شاه گندم بومی دوره نراق و یکعدد ........ بیست عدد یکتومان و صیغه جاری شد و مال المصالحه نقدا مقبوض گردید و بمصالحه مرقومه اقرار و اعتراف شرعی با ... و استرداد آن نمود و دعا فی غبن و فسخ هم در ضمن العقد بالمره ساقط گردید .
بنا بر علی ذالک غیر از فقره خانه که اختصاص به مصالحه صالحه پیدا نمود دیگر به هیچ وجه حقی بر سلطانعلی و در ضمن العقد ملزم شرعی شد مصالحه مزبوره که هرگاه زوج او ابوالقاسم در این مصالحه افکاری داشته باشد خود بنفسها از عهده بر آید و علاوه بر آن پنجاه تومان به عنوان اعلی دیونی .
تحریر فی نهم شهر رجب المرجب مطابق ... سنه ۱۳۲۲

9 رجب 1322(برابر 28 شهریور 1283)

سایت سلحشوران شهر نراق از جناب آقای حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی سند صداق سکینه بنت سیدجواد نراقی متعلقه ابوالقاسم مکاری نراقی در 117 سال قبل سپاسمند می باشد .

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 29 دی 1396 ساعت: 3:51