فروش خانه جنب حمام حاج لطفعلی توسط محمود نراقی به اسکندر مکاری نراقی در 96 سال قبل - سند شماره 96 | بلاگ

فروش خانه جنب حمام حاج لطفعلی توسط محمود نراقی به اسکندر مکاری نراقی در 96 سال قبل - سند شماره 96

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

فروش خانه جنب حمام حاج لطفعلی توسط محمود نراقی فرزند محمدسینقانی به اسکندر مکاری نراقی فرزند عباسعلی در 96 سال قبل

و بعد  بمبایعه صحیحه شرعیه عرفیه ملیه اسلامیه بیع نمود و بفروخت عالیقدر آقاکربلائی محمود نراقی خلف مرحوم آقا محمد سینقانی به عالیشان مرحمت نشان آقا کربلائی اسکندر مکاری نراقی خلف مرحوم آقا عباسعلی نراقی همگی و تمامی دو دانگ از جمله ششدانگ خانه مشهور به خانه آقا مهد .................. واقعه در محله علیای قصبه نراق در جنب حمام مرحوم حاج لطفعلی محدود به حدود اربعه حدّی به خانه خود مشتری حدّی به حمام کوچک حدّی به کوچه خانه میرکریم حدّی به پشت بام حمام حاج لطفعلی با جمیع توابع و لواحق و ضمان و متفرعات(مشتقات و مناسبات) از تحتانی و فوقانی از ممر و مدخل و مشاع ....... ومایتعلق بها بقدر الحصه ...... به ثمن مال المبایعه مبلغ شش تومان وجه نقد رایج معامله ........ و شرایط صحت از قبول قبض و اقباض و تسلیم و تسلم و تخلیه و تصرف بعمل آمد و بایع مزبور تمامی مال المبایعه را اخذ و قبول شرعی نمود و مشتری مرقوم تمامی بیع مرقوم را تصرف مالکانه مستحقانه نمود کتصرف الملاک فی املاکهم و ذوی الحقوق فی حقوقهم و ......... الزام شرعی شد به بایع مرقوم که اگر چنانچه ....... بایع از حین التحریر............ در مقام ادعا بر آید ........... منفعتا شود ازعهده غرامات شرعیه و عرفیه او برآید و بعلاوه در رد ثمن معادل ثمن را هم مجانا و بلاعوض بمشتری مرقوم بدهد و صیغه مبایعه صحیحه شرعیه قطعیه ملیه اسلامیه واقع و جاری شد .
و کان ذالک التحریر هیجدهم شهر رجب المظفر سنه 1343
18 رجب 1343(برابر با 23 بهمن 1303)

از جناب آقای علی اشرف رحیمی فرزند هدایت الله ابن اسکندر اهل شهر نراق از بابت ارائه این سند سپاسگزاریم .

سایت سلحشوران شهر نراق از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی قباله فروش خانه جنب حمام حاج لطفعلی توسط محمود نراقی فرزند محمدسینقانی به اسکندر مکاری نراقی فرزند عباسعلی در 96 سال قبل سپاسگزار است .

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 24 آذر 1396 ساعت: 22:54