سند 120 سال قبل مربوط به معامله در مزرعه لاستان شهر نراق - سند شماره 75 | بلاگ

سند 120 سال قبل مربوط به معامله در مزرعه لاستان شهر نراق - سند شماره 75

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

و بعد به قانون شریعت مطهره به صیغه معتبره و شروط صحیحه بیع(مالی است در مقابل وجه نقد) نمود و بفروخت لازما" جازما"(قاطع) سرکار ستوده آداب آقا خداداد ولد مرحوم آقا ابراهیم بابا کَرم نام نراقی در حالیکه ممضی(امضا کرده) و نافه بود از او جمیع اقاریر(اقرار) شرعیه به نیکو اطواری(شخصی که اطوار در می آورد) آقا علی اکبر مبلّغ خَلف مرحوم استاد میرزای پاره دوز نراقی همگی و تمامی کل یکدرب باغجاه واقعه در دشت لاستان شهره قصبه نراق که تخمینا به تمامی همان باغجاه هشت قفیز(واحد مساحت حدادا 200 متر) شایع بذرافشان و محدود به حدود ذیل السطر می باشد :

به مِلک آقا باقر ولد آقا رمضان خالو کریم
به زمین دره شهره آقا سید نصراله
بباغ آقا جان آقا محمد علی
بباغ آقا علی اکبر مشتری مزبور
و مثمر است همان باغجاه بباغ حاجی عبدالوهاب بانضمام هر نحو اشجاری در همان باغجاه مغروس(نهال کاشته شده) است مع جدار او بالتمام بانضمام مدار و مجاری نیمطاق شایع از جمله بیست و چهار طاق آب قنات لاستان شهره مزبور در روزقه(نوبت در آبیاری زمینهای کشاورزی – آب روزه) معینه در شبانه روز ششم به ثمن المبایعه مبلغ یکصد تومان مسلم رایج خزانه مبارکه مظفرالدین شاه قاجار روپیه از قرار ده عدد یکتومان رواج مقبوض حین العقد باعتراف الشرعی و صیقه جاری شد و شرائط صحت به عمل آمد و فعلا لا علی رسم القباله مراعات قبض و اقباض و اخذ و استرداد تمامی مال المبایعه و تمکین و تمکن و تخلیه و تصرف با اسقاط کافه خیارات موجبه فسخ سیما خیارالغبن ولوکان فاحشا بل افحش والزام شرعی بر بایع مزبور که احیانا چنانچه در ظرف مدت سی عام شمسی تمام ابتدا از حال التحریر بیع مرقوم کلهم بعضا مستحقا للغیر برآید و به ثبوت شرعی برسد در هر صورت خود بایع از مال خود از عهده ثمن موصوف و اجرت المثل مافات و سایر غرامات شرعیه آن بر آید جمیعا معمول و مرعی گردید .

تحریر فی بیستم شهر شعبان المعظم فی سنه ۱۳۱۹
20 شعبان 1319(برابر 11 آذر 1280)
مطابق سنه .... یکهزارو سیصد و نوزده هجری تا واضح بفرمایید

از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی سند 120 سال قبل سایت سلحشوران شهر نراق سپاسگزاریم.

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 17 مهر 1396 ساعت: 1:43