سند 108 سال قبل مربوط به معامله شهروندان دلیجان و نراق در قنات بَهریار دلیجان - سند شماره 69 | بلاگ

سند 108 سال قبل مربوط به معامله شهروندان دلیجان و نراق در قنات بَهریار دلیجان - سند شماره 69

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

غرض از تحریر(نوشتن) و ترقیم(نگارش) این ارقام خجسته فرجام آنستکه حاضر گردید جناب جلاله التجار آقا حسن خلف مرحوم خلد آشیان آقا میرزا بزرگ دلیجانی در حالت صحت بدن دون الاکراه والاجبار صلح صحیح معتبر شرعی نمود به عزت شعار استاد محمد حسن خلف مرحوم استاد غلام رضائی سلمانی نراقی همگی و تمامی مجری المیاه(محل عبور آب) نصف دو نفر و نیم آب قنواتین بَهریار (بَهریار دلیجان) شهره که واقع است در روزقه سیّم (نوبت در آبیاری زمینهای کشاورزی – آب روزه) به مال الصّلح مبلغ بیست و هفت تومان پول سفید رایج المعامله سلطان احمد شاه مقبوض فی المجلس لا علی رسم القباله مصالحه صحیحه شرعیه مشتمله بر صیغه عربیه والفارسیه جامعه شرائط و قواعد و ارکان مختومه بر قبض و اقباض و تسلیم وتسلم و تخلیه و تصرف و ضمان درک مع اسقاط جمیع خیارات متصوره در مصالح عنه سیما خیار الغبن و غبن در غبن ولو کان فاحشا وافحش علی المراتب واقع والمدارج بناگه علی هذا تمامی مصالح عنه مرقوم حسب الشرع الانور ملک طلق و حق التصرف مصالح به موسی علیه مرقوم است قله التصرف فیه التصرف و املاک فی املاکهم و ذوی الحقوق فی حقوقهم .
تحریر وقوعا فی عشره شهر رمضان المبارک سنه ۱۳۳۰
10 رمضان 1330(برابر با 1 شهریور 1291)

حاشیه سند :
حاضر گردید عالیشان استاد محمد حسن مذکور(استاد محمد حسن خلف مرحوم استاد غلام رضائی سلمانی نراقی) متن و تمامی نصف دو نفر و نیم مجری المیاه آب قناتین مسطوره متن ... به مصالحه منتقل نمود به عالیحضرت آقا کربلایی ماشاءالله خلف مرحوم عبدالحسین دلیجانی وبه مال المصالحه مبلغ سی و چهار تومان ریال فقره ده عدد یکتومان رواج نقد و صیغه شرعیه جاری گردید و مال المصالحه واصل و عاید استاد حسن مزبور گردید و به مقتضای ما رقم تمامی نصف دونفر و نیم آب مزبور اختصاص شرعی دارد به آقا کربلایی ماشااله مذکور .
تحریرا و وقوعا فی ۲۴ شهر ربیع المولود ۱۳۳۱
24 ربیع الاول 1331(برابر با 12 اسفند 1291)

پشت سند :
حاضر گردید عالیشان کربلایی ماشاءالله خلف مرحوم آقا عبدالحسین دلیجانی و تمامی نصف دو مرد و نیم مجری المیاه آب قناتین مسطوره متن به مصالحه منتقل نمود به جناب عمده التجار حاجی محمد رضا تاجر نراقی(ملقب به رئیس التجار نراق) به مصالحه مبلغ سی و چهار تومان قرآن ده عدد یکتومان رواج نقد فی المجلس و صیغه جاری گردید و به مقتضای مارقم تمامی نصف دومرد و نیم آب مزبور اختصاص شرعی به جناب حاج معظم له دارد .
وقوعا بتاریخ بیست و چهارم شهر ربیع المولود مطابق مشخصات سنه ۱۳۳۱
24 ربیع الاول 1331(برابر با 12 اسفند 1291)

از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی سند 108 ساله سایت سلحشوران شهر نراق سپاسگزاریم .

مربوط,معامله,شهروندان,دلیجان,بَهریار,دلیجان,شماره,...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : جمعه 31 شهريور 1396 ساعت: 19:10